(Základné programové vyhlásenie pre voľby do farskej pastoračnej rady vo farnosti Chynorany)

 1 S ohľadom na technické a personálne možnosti farnosti zlepšiť transparentnosť financovania farnosti. Za týmto účelom zaviesť publikáciu finančných operácií na webovom sídle farnosti (chynorany.fara.sk)

2 Obnoviť webovú stránku (chynorany.fara.sk) farnosti a doplniť ju o otvorené a zároveň moderované fórum.

3 Inšpirovať sa inými farnosťami a zaviesť po piatkovej svätej omši tzv. agapé – stretnutie veriacich v priestoroch farskej budovy pri skromnom občerstvení. Snaha o priestor pre dialóg, spoznávanie a socializáciu.

4 Farsky filmový klub – vytvorenie platformy pre spoločenské sledovanie aktuálnych filmov so silným morálnym posolstvom. Ako príklad typu filmov môže poslúžiť zoznam filmov hodných videnia, ktorý vytvoril prestížny americký magazín Crisis: (http://www.crisismagazine.com/2012/thirteen-worthwhile-new-movies)

5 Vzdelávanie miništrantov – vytvorenie priestoru pre prácu s miništrantmi. Aby si mladí chlapci obľúbili poslanie miništranta, poznali liturgické predmety, knihy, úkony a aby sa naučili aktívne prežívať liturgiu. Zvážiť požiadanie najdôstojnejšieho otca biskupa našej diecézy Viliama Judáka o povolenie vykonávania miništrantskej služby aj dievčatám.

6 Komúna – vytvorenie miesta pre odkladanie ešte kvalitných, ale už nepotrebných vecí. Následná výmena týchto vecí a poskytnutie tým, ktorí to najviac potrebujú – slabším, chudobným a chorým.

 

Kandidát za člena farskej pastoračnej rady,

Jozef Peter Liday, farník – miništrant

 

Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu!

 

 

Na záver prikladám relevantné ustanovenia z kánonického práva:

Kán. 536 – § 1. Ak podľa úsudku diecézneho biskupa a po vypočutí mienky presbyterskej rady je vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár; v nej veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti.

§ 2. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami, stanovenými diecéznym biskupom.

 

Prikladám verziu na stiahnutie vo formáte PDF:

voľby_farska pastoračná rada_2012_program