Preskočiť na obsah

chynorany

magister iuris

Ukončil som štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Mgr. Jozef Liday  

starostlivosť o Chynorany | delegácia do rady školy

(Johann Michael Bretschneider (1656-1727), In the scholars‘ study. Wrocław, National Museum in Wrocław) Rád by som sa poďakoval poslankyni obecného zastupiteľstva Terke Grežďovej za podanie návrhu na delegáciu mojej osoby do rady školy. Tiež ďakujem poslancom, ktorí podporili jej návrh. V rade školy nás po nedostatočne vysvetlených udalostiach v súvislosti s odchodom riaditeľky školy pani Somogyovej, čakajú zásadné rozhodnutia ohľadom ďalšieho smerovania školy. Hlavne som zvedavý na koncepcie rozvoja školy, ktoré by mali predstaviť kandidáti na post riaditeľa školy. Rodičom by som rád pripomenul aby ma neváhali kedykoľvek kontaktovať v prípade, ak sa s ich dieťaťom nezaobchádza spravodlivo alebo v prípade iných skutočnosti, ktoré môžu oprávnene vzbudiť podozrenie, že v našej základnej škole (Valentína Beniaka) niečo nie je v najlepšom poriadku. (jozefliday@gmail.com)… Čítať viac »starostlivosť o Chynorany | delegácia do rady školy

Think globally, act locally | Šestka pre rozvoj našej farnosti

(Základné programové vyhlásenie pre voľby do farskej pastoračnej rady vo farnosti Chynorany)  1 S ohľadom na technické a personálne možnosti farnosti zlepšiť transparentnosť financovania farnosti. Za týmto účelom zaviesť publikáciu finančných operácií na webovom sídle farnosti (chynorany.fara.sk) 2 Obnoviť webovú stránku (chynorany.fara.sk) farnosti a doplniť ju o otvorené a zároveň moderované fórum. 3 Inšpirovať sa inými farnosťami a zaviesť po piatkovej svätej omši tzv. agapé – stretnutie veriacich v priestoroch farskej budovy pri skromnom občerstvení. Snaha o priestor pre dialóg, spoznávanie a socializáciu. 4 Farsky filmový klub – vytvorenie platformy pre spoločenské sledovanie aktuálnych filmov so silným morálnym posolstvom. Ako príklad typu filmov môže poslúžiť zoznam filmov hodných videnia, ktorý vytvoril prestížny americký magazín Crisis: (http://www.crisismagazine.com/2012/thirteen-worthwhile-new-movies) 5 Vzdelávanie miništrantov – vytvorenie priestoru pre prácu s miništrantmi. Aby si mladí chlapci obľúbili… Čítať viac »Think globally, act locally | Šestka pre rozvoj našej farnosti

Boj za právo | podnet prokuratúre

Právo je hra. Spísal som tento podnet. Uvidíme ako sa s ním okresná prokuratúra v Partizánskom vysporiada. Boj za právo je bojom za nás všetkých – za celú spoločnosť a jej dobré fungovanie. Návrh V súlade zo zákonom NR SR 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podávam podnet na preskúmanie zákonnosti VZN č. 6 o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Chynorany dňa 27.5. 2011 a schválené uznesením č. 44/2011. Zdôvodnenie: Dané VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov  ustanovuje v článku 1 odseku 3, že obec poskytuje do dlhodobého nájmu tieto priestory: 3. Do dlhodobého nájmu obec môže poskytnúť nebytové priestory: – v obvodnom zdravotnom stredisku, – v Dome služieb – v Dome kultúry V.Beniaka, – v dome súp. č.… Čítať viac »Boj za právo | podnet prokuratúre

1. verejné zhromaždenie obyvateľov obce Chynorany

…ktoré sa konalo v tomto volebnom období.   Inteligentná verejnosť, hodnotné podnety, pripomienky, nápady, kritické reakcie – mám radosť. Chynoranci sa predviedli v dobrom svetle.   K záznamu: Starostka obce p. Mária Lachkovičová sa vyjadruje k nekalým praktikám niektorých obyvateľov obce, ktoré spôsobujú ujmu celej obci. Viac vo videu:   1. verejné zhromaždenie obyvateľov obce