Mladí kresťanskí demokrati za život a prosperitu


Máš od 18 do 35 rokov? Zaujímaš sa o veci verejné a chcel by si sa angažovať vo verejnom živote? Záleží Ti na spoločnom dobre a na tom, aby na Slovensku prekvitala kultúra života? Ak áno, neváhaj a pridaj sa k nám!


„Kresťania svojou účasťou vo voľbách a voľbou politických strán s programom zlučiteľným s kresťanskou náukou a morálkou prispievajú k mravnej obrode spoločnosti a k vytváraniu takého politického smerovania a takých legislatívnych podmienok, ktoré prispievajú k spoločnému dobru. Laickí veriaci sa nemajú obávať prevziať na seba politickú zodpovednosť, či už na úrovni komunálnej alebo celoštátnej, aby svojou účasťou na riadení a rozhodovaní, ako aj živým záujmom o veci verejné prispievali k vytváraniu spoločnosti a ovzdušiu, ktoré je priaznivé pre kresťanské hodnoty týkajúce sa ľudskej osoby, jej dôstojnosti, rodiny, výchovy, vzdelania, životného prostredia, sociálnej spravodlivosti, kultúr a podobne.“


Z dokumentov Kongregácie pre náuku viery