Preskočiť na obsah

lepšie Chynorany | volebný program

Vieme, že v posledných rokoch obce na Slovensku nemajú veľa finančných prostriedkov. Po uhradení nevyhnutných prevádzkových nákladov zostáva len veľmi málo peňazí na rozvoj a zlepšovanie prostredia, v ktorom ľudia žijú. Niektoré rozvojové aktivity je možné realizovať len tak, že obec získa finančné prostriedky z rôznych fondov a dotácií. A je samozrejmé, že o získanie týchto finančných prostriedkov a aj my budeme snažiť.

Na niektoré zmeny k lepšiemu však nie je treba veľa peňazí. Chceme, aby naša samospráva fungovala dobre. Chceme, aby rozhodovanie štatutárnych orgánov v našej obci bolo vždy transparentné a v prospech našich občanov. Aby tieto rozhodnutia vychádzali zo vzájomnej komunikácie starostu, poslancov a verejnosti založenej na princípoch slušnosti, objektívnosti a pravdivosti. V nasledujúcom volebnom období je našim cieľom:

 1. zabezpečiť lepšiu informovanosť obyvateľov o tom, čo sa v obci deje:

 • zrekonštruovať a zmodernizovať miestny rozhlas,

 • zaviesť na požiadanie zasielanie informácií, oznamov a správ prostredníctvom SMS a e-mailov, skvalitniť informovanie občanov aj na úradných výveskách,

 • zlepšiť obsah aj vzhľad webovej stránky obce,

 • upraviť legislatívny rámec používania vývesiek na území obce, zrekonštruovať oznamovacie vývesky zlepšiť a usmerniť ich obsah

 1. zabezpečiť lepšie fungovanie obecného úradu a spoluprácu štatutárnych orgánov obce:

 • prehodnotiť organizačnú štruktúru obecného úradu,

 • vykonať personálny audit na obecnom úrade,

 • prehodnotiť kvalitu vybavenia obecného úradu výpočtovou technikou, prehodnotiť kvalitu používaného programového vybavenia počítačov na obecnom úrade a zabezpečiť správne a efektívne používanie tejto techniky,

 • usilovať sa o lepšiu komunikáciu a spoluprácu s vedúcimi pracovníkmi organizácií, ktorých zriaďovateľom je obec, na princípoch vzájomného rešpektovania kompetencií jednotlivých orgánov,

 1. na úseku ochrany životného prostredia

 • ukončiť svojvoľné a neopodstatnené vypilovanie obecnej zelene bez vedomia a súhlasu obecného zastupiteľstva a ukončiť aj neodborné opiľovanie drevín vedúce k ich znehodnocovaniu,

 • vypracovať a prijať záväznú koncepciu regulácie, výsadby a údržby verejnej zelene formou VZN obce,

 • usilovať sa o realizáciu rekonštrukcie a rozšírenia ČOV a prečerpávacích staníc na kanalizácii,

 • doriešiť odvodnenie lokality IBV Pažite tak, aby obyvateľov tejto časti obce neohrozovala ani povrchová ani spodná voda,

 • prehodnotiť systém likvidácie komunálneho odpadu v obci a skvalitniť systém separovaného zberu a skultúrniť umiestnenie kontajnerov na separovaný zber,

 • zabezpečiť bezbariérové úpravy vstupov do zdravotného strediska, do obecného úradu a do obchodov na námestí,

 • osadiť lavičky na verejných priestranstvách v centre obce a na cintoríne,

 • presadzovať výstavbu chodníka na Bošianskej ceste podľa pôvodného projektu vypracovaného Ing. Rondošom

 • prehodnotiť správnosť dopravného značenia v obci a iniciovať zmenu tohto značenia

 • zabezpečiť výstavbu chodníka na ulici V. Beniaka na konci ulice smerom k háju a k autobusovej zastávke na rázcestí.

 • riešiť lepšie parkovanie pri zdravotnom stredisku,

 1. v sociálnej oblasti

 • prehodnotiť a upraviť úhrady za opatrovateľskú službu a obnoviť poskytovanie opatrovateľskej služby v obci,

 • zriadiť v obci prepravnú službu,

 • prehodnotiť platby za pohrebné služby,

 1. na úseku kultúry, športu a výchovy mládeže

 • iniciovať stavebné úpravy v Kultúrnom dome V.Beniaka t.j. realizáciu samostatného vykurovania priestorov mimo hlavnej sály a prekrytie terasy tak, aby bolo možné tieto priestory efektívnejšie využívať pre činnosť obecných kultúrnospoločenských organizácií a spolkov,

 • podporovať mládežnícke a detské spolky v obci najmä formou bezplatného poskytnutia vhodných obecných priestorov na ich činnosť,

 • obnoviť divadelnícku činnosť dospelých i mládeže,

 • usilovať sa o realizáciu projektu exteriérového multifunkčného ihriska v areály základnej školy,

 • zabezpečiť vytvorenie plôch pre rekreačnú a športovú činnosť na nevyužívaných obecných pozemkoch na Kukučínovej ulici (Orieškeje roľa) a na rohu ulíc Priehrada a Záhumnie,

 • vybudovať exteriérovú posilňovňu,

 • pokračovať v majetkovom usporiadaní pozemkov, na ktorých stojí športový areál tak, aby bolo možné čerpať finančné prostriedky na budovanie a modernizáciu celého športového areálu.

Vieme, že takmer vo všetkých obecných budovách je potrebné investovať do rozsiahlejších opráv a  rekonštrukcií, že máme nedostatok kvalitných ciest a chodníkov, že si nemôžeme dovoliť objednať žiadnu kvalitnejšiu kultúrnu produkciu. To všetko sú problémy, na ktoré sú potrebné nemalé finančné prostriedky. Preto sa každý podľa svojich možností a tak sa budeme snažiť o to, aby obec uspela aj pri získavaní finančných prostriedkov z rôznych fondov a grantov, ktoré sú pre samosprávy ponúkané.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.