Preskočiť na obsah

Boj za právo | podnet prokuratúre

Právo je hra. Spísal som tento podnet. Uvidíme ako sa s ním okresná prokuratúra v Partizánskom vysporiada. Boj za právo je bojom za nás všetkých – za celú spoločnosť a jej dobré fungovanie.

Návrh

V súlade zo zákonom NR SR 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov podávam podnet na preskúmanie zákonnosti VZN č. 6 o nájme a podnájme nebytových priestorov, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Chynorany dňa 27.5. 2011 a schválené uznesením č. 44/2011.

Zdôvodnenie:

Dané VZN o nájme a podnájme nebytových priestorov  ustanovuje v článku 1 odseku 3, že obec poskytuje do dlhodobého nájmu tieto priestory:

3. Do dlhodobého nájmu obec môže poskytnúť nebytové priestory:

– v obvodnom zdravotnom stredisku,

– v Dome služieb

– v Dome kultúry V.Beniaka,

– v dome súp. č. 43 na Cintorínskej ulici,

– v areáli obecného športového klubu.

Priestory v obvodnom zdravotnom stredisku sú kvalitatívne rovnaké. V celom komplexe sú priestory rovnakej kvality.

V článku 3 daného VZN obec Chynorany ustanovuje sadzby nájmu nasledovne:

Čl. 3

Sadzby nájmu

1. Najnižšie sadzby za 1 m2 prenajatej nebytovej plochy ročne sú určené podľa účelu ich

využitia nasledovne:

a) reštauračné priestory, denné a nočné bary, kaviarne priestory

podobných úžitkových vlastností                                                                                             20,00 €/m2, rok

b) obchodné priestory, lekáreň a priestory podobných úžitkových vlastností                20,00 €/m2, rok

c) výrobné priestory a priestory podobných úžitkových vlastností                                   20,00 €/m2, rok

d) priestory poskytujúce služby obyvateľstvu                                                                        15,00 €/m2, rok

e) priestory skladové                                                                                                                  10,00 €/m2, rok

f) priestory kancelárske                                                                                                             15,00 €/m2, rok

g) ambulancie a rehabilitačné služby                                                                                       15,00 €/m2, rok

h) ostatné nešpecifické nebytové priestory a provizóriá                                                    8,00 €/m2, rok

2. Sadzba za 1m2 prenajatej plochy bude každoročne upravená indexom miery inflácie,

ktorý určí štatistický úrad SR.

3. Celkové nájomné sa určí ako súčin celkovej prenajatej plochy a sadzby za 1 m2 .

4. Nájomné určené za rok je možné uhrádzať aj v splátkach dohodnutých v zmluve mesačne

štvrťročne alebo polročne.

5. Nájomca uhrádza nájomné na účet obce.

Faktický stav je taký, že v obvodnom zdravotnom stredisku sídli napr. lekáreň i všeobecný lekár. Podľa klasifikácie, ktorá sa nachádza v schválenom VZN všeobecný lekár má ročný nájom v hodnote 15,00 € a lekáreň 20,00 €. Pritom lekáreň i všeobecný lekár sídlia v kvalitatívne rovnakých priestoroch obvodného zdravotného strediska. Vychádzajúc z tejto nezdôvodnenej klasifikácie sadzieb nájmov by sa dali uviesť ďalšie prípady nerovných a ničím nezdôvodnených sadzieb nájmov. Navrhovateľ VZN neformálne uviedol, že daná koncepcia sadzieb nájmov bola tvorená na základe veľkosti majetku podnájomcov (lekárnikov, lekárov,…) a ich výšky ich údajných príjmov. Príjem podnájomcov predstavuje osobný údaj na základe, ktorého nie je možné určovať výšku nájmov. De facto navrhovateľ určil sadzby nájmov na základe rečí, domnienok, ohovárania, denunciácie.

Na základe uvedeného sa domnievam, že predmetné VZN č. 6 o nájme a podnájme nebytových priestorov predstavuje porušenie zásady rovnakého zaobchádzania a diskrimináciu na základe majetku alebo iného postavenia zakázanú zákonom 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.